FBIM Transactions online       . . . DOI 10.12709/fbim.08.08.01.00 . . .      ISSN 2334-704X (Online)
Urednik
dr Zoran ČekerevacPrednja korica
Impresum
Naučni odbor i uredništvo
Uvodna reč urednika
Sadržaj ovog broja časopisa
Uputstva za autore
Postupak prijavljivanja rada
Recenzenti
Izveštaj recenzenta
Zadnja korica

FBIM Arhiva & DOI

FBIM Transactions

Prijavite rad za publikovanje

Pre prijavljivanja svog rada, molimo vas da proverite da li ste pripremili sve priloge.

Ček lista dokumenata koje treba dostaviti:


Izjava o originalnosti rada i o prenosu autorskih prava na izdavača da:
 • je priloženi rad originalan i da nije ranije publikovan;
 • priloženi rad nije u razmatranju za publikovanje ni u jednom drugom časopisu;
 • za publikovanje rada postoji saglasnost svih koautora, ako ih ima;
 • nema zakonskih i bilo kojih drugih prepreka da rad bude publikovan.
 • Kliknite na jedno od dugmadi Declaration da biste preuzeli model izjave u zavisnosti od željenog formata dokumenta.
Naslovna stranica, koja treba da sadrži:
 • Puni nazivi članka (ne više od 12 reči svaki) na srpskom i engleskom jeziku
 • Ime i prezime autora, odn. imena i prezimena autora ako ih ima više
 • Mesto zaposlenja autora i adresa/e poslodavca/poslodavaca
 • E-mail edresa i broj telefona autora zaduženog za korespodenciju sa FBIM Transactions
 • Kratak naziv rada (sažet i informativan naslov, ne duži od 50 karaktera sa razmacima)
 • Rezime i Abstract
 • Ključne reči i Keywords
 • Kliknite na jedno od dugmadi Title page da preuzmete model za naslovnu stranicu.

Manuscript, pripremljen za publikovanje, ali bez podataka koji mogu da autora/e dovedu u vezu sa radom koji prijavljuju.
Kliknite na jedno od dugmadi Template da preuzmete model po kome treba formatirati rad.


Zahvalnice (ako postoji potreba za njima)

Sve tabele - Svaka od tabela treba da bude sačuvana kao poseban .docx ili .doc fajl i pridodata e-mejl poruci kojom se prijavljuje rad. Svi fajlovi sa tabelama moraju da budu označeni kao "Tabela_" sa rednim brojem tabele u radu, npr. Tabela_1, Tabela_2 itd.

Sve slike i ostali grafički prilozi - Sve slike i drugi grafički prikazi treba da budu priloženi kao posebni fajlovi (.jpg, .gif, .tif ili .png. Svi grafički fajlovi moraju da budu označeni sa "Slika_" i pridodatim rednim brojem slike u radu, npr., Slika_1, Slika_2 itd.

Ako je svaka kućica čekirana vaš rad je spreman za prijavljivanje.
U tom slučaju, molimo vas da pritismete dugme

U slučaju da rad želite da predate kasnije, kompletan rad pošaljite na adresu: fbim.submissions@meste.org


To switch to English, click the icon