FBIM Transactions online       . . . DOI 10.12709/fbim.07.07.02.00 . . .      ISSN 2334-704X (Online) QR_01
Urednik
dr Zoran ČekerevacPrednja korica
Impresum
Naučni odbor i uredništvo
Uvodna reč urednika
Sadržaj ovog broja časopisa
Uputstva za autore
Postupak prijavljivanja rada
Recenzenti
Izveštaj recenzenta
Zadnja korica

FBIM Arhiva & DOI

FBIM Transactions


Procedura publikovanja

Recenzija

Svi prijavljeni radovi, u slučaju da su tematski i po veličini prihvatljivi za publikovanje u FBIM Transactions, biće recenzirani po principu "peer" recenzije od strane dva ili tri recenzenta. Najmanje dva recenzenta moraju da preporuče članak za publikovanje. Izbor recenzenata za svaki od prijavljenih radova vrši Glavni i odgovorni urednik. U slučajevima kada je Glavni i odgovorni urednik autor ili koator prijavljenog rada, izbor recenzenata vrši zamenik glavnog urednika ili jedan od članova Naučnog odbora. Imena recenzenata biće publikovana u časopisu u okviru posebne liste bez navođenja naziva radova koje su recenzirali. Autori treba da postupe u skladu sa preporukama recenzenata kako bi poboljšali svoj članak. Sve izmene u radu treba da budu obeležene i korigovani rad (sa obeleženim izmenama) treba dostaviti Uredništvu povratnim e-mejlom. Naravno, autori imaju pravo i da ne prihvate preporuke recenzenata ako smatraju da za to imaju valjani razlog. Uredništvo će odlučiti da li će rad posle korekcije biti publikovan, ili upućen starim ili drugim recenzentima na ponovnu recenziju.

Prijavljivanje radova

FBIM Transactions prihvata samo radove koji su urađeni u skladu sa modelima koje je propisao.
Autor zadužen za korespodenciju treba kompletan rad da dostavi jednim e-mejlom, sa prilozima, na adresu: fbim.submissions@meste.org. Molimo da pogledate stranicu: Prijavljivanje rada.
Zbog potreba recenzije od autora se traži da prijavljuju svoje radove jednom i kompletno sa svim potrebnim prilozima, prema sledećem redosledu:
 1. Izjavu o originalnosti rada i o prenosu autorskih prava na izdavača. Izjava se može pruzeti klikom na link Izjava autra
 2. Naslovnu stranicu, koja se može preuzeti klikom na link FBIM Naslovna stranica, a koja treba da sadrži:
  • Pun naziv članka (ne više od 12 reči)
  • Ime(na) i prezime(na) autora sa titulama
  • Kratak naziv rada (koncizan i informativan naslov, ne više od 50 karaktera sa razmacima)
  • Naziv i adresu(e) institucije(a) u kojoj/kojima je/su autor(i) zaposlen(i)
  • Ime autora zaduženog za korespodenciju sa FBIM Transactions
  • E-mail adresu i broj telefona autora koji je zadužen za korespodenciju sa FBIM
  • Apstrakte - Apstrakti, rezimei rada, prvo na srpskom (ili srodnom jeziku), a zatim i na engleskom jeziku, treba da budu u obimu od 150 do 250 reči, i ne bi trebalo da sadrži nikakve nedefinisane skraćenice ili nespecificirane reference. Apstrakt treba da sadrži sve bitne činjenice o radu, kao i cilj rada, korišćene metode, osnovne činjenice i, eventualno, konkretne podatke ako je potrebno. Apstrakt mora da sadrži pregled najvažnijih podataka, ideja i zaključaka iz teksta, kao i preporuku za grupu čitalaca koji bi mogli biti zainteresovani za tematiku koju članak obrađuje. U apstraktu se ne navode citirane reference.
  • Ključne reči - četiri do šest ključnih reči koje se mogu koristiti za indeksiranje, treba postaviti ispod apstrakata, prvo na srpskom jeziku (ili srodnim jezicima), a potom na engleskom jeziku.)
 1. Manuskript, koji treba da bude pripremljen kao „spreman za kopiranje“, po modelu datom u FBIM_Template_srb.docx (105 kB), ali bez podataka koji mogu da naprave vezu između autora i dostavljenog članka, kao što su: ime (imena) autora i mesto zaposlenja. Autor(i) treba da izbegava/ju samo-identifikujućih citata i referenci. Rukopisi se dostavljaju u MS Wordu, u skladu sa šablona FBIM.docx, koji se može preuzeti sa FBIM_Template.dock (83 kB). Rukopisi nisu ograničeni dužinom, ali precizan i koncizan način pisanja treba da rezultira člankom dužine od 8 do 14 stranica, pripremljeno prema predloženom FBIM modelu.

 2. Autori treba da koriste:
  • normal, čist 10-point Arial font za tekst;
  • Italik, kurziv za naglašavanje;
  • automatsko numerisanje stranica za numerisanje stranica;
  • tabulator ili druge komande za uvlačenje teksta, a da za uvlačenje teksta ne koriste razmaknicu;
  • funkciju tabele (Insert > Table) za kreiranje tabela i da ne unose tabele iz programa za tabelarnu obradu podataka;
  • „Equation editor“ za jednačine;
  • .docx format za konačnu verziju manuskripta (Word 2007 ili noviji);
  • decimalni sIstem za označavanje naslova i podnaslova sa ne više od tri nivoa;
  • SI sistem jedinica.
  Autori treba da:
  • definišu skraćenice odmah, pri njihovom prvom pojavljivanju u tekstu, a zatim da ih dosledno primenjuju u tekstu, u istom značenju;
  • izbegavaju fusnote, ali, ako je neophodno, fusnote se mogu koristiti za davanje dodatnih informacija o pojedinim pojmovima. Fusnote se ne koriste za citiranje i ne treba da sadrže bibliografske podatke o referenci. Fusnote ne treba da sadrže slike i/ili tabele. Fusnote se u tekstu obeležavaju brojevima, automatski tekst editorom. Endnote nisu predviđene za upotrebu u članku;
  • izbegavaju upotrebu fraza "iz gornje tabele" ili "na donjoj slici" i slično;
  • brojeve manje od 10 pišu slovima.

  Reference – Citirani radovi (Treba koristiti, pre svega, nove, aktuelne, informacije a citirane informacije treba referencirati. Citiranu literaturu treba navesti u tekstu u zagradi u obliku prezime i godina (prezime, godina), prema APA šesto izdanje.
  Za citiranje treba koristiti alate tekst editora, npr. References > Citations & Bibliography u slučaju korišćenja programa MS Word®©, a za formiranje konačne liste citiranih radova preporučujemo upotrebu alata tekst editora, npr, u slučaju korišćenja programa MS Word®©:
  References --> Citations & Bibliography --> Bibliography --> Works Cited .)
  Detaljnije uputstvo o primeni ove opcije nalazi se na: https://support.office.com/en-us/article/create-a-bibliography-citations-and-references-17686589-4824-4940-9c69-342c289fa2a5
 1. Zahvalnice - Sve zahvalnice, ako postoje, treba da budu prikazane na posebnoj stranici, posle lista Citirani radovi. Imena ljudi ili organizacija treba da budu pisana u celosti, jednoznačno.

 2. Tabele - Sve tabele treba dostaviti kao posebne fajlove u .docx ili .xlsx formatu.
  • Svi fajlovi moraju biti imenovani sa "Tabela_" uz dodavanje broja tabele, na primer: Tabela_1; Tabela_2 itd.
  • Sve priložene tabele moraju biti numerisane arapskim brojevima, i za svaku tabelu treba dati naslov (naslov objašnjava sadržaj tabele).
  • Tabele u tekstu moraju da budu postavljene po redosledu prema rastućem broju tabele.
  • Prethodno publikovani materijal treba identifikovati davanjem odgovarajuće reference na originalni izvor. Reference treba postaviti na kraju naziva tabele.
  • Fusnote za delove tabele (za značajne vrednosti i statističke podatke) treba označiti zvezdicama i postaviti odmah ispod tela tabele.

 3. Fotografije, slike, grafikoni i dijagrami treba da budu numerisani i poslati kao posebni fajlovi u JPEG formatu, GIF, TIFF ili PNG formatu u najvišem kvalitetu. MS Office datoteke su takođe prihvatljive, ali veličina korišćenog fonta za prikazivanje teksta na slici mora da odgovara veličini ostalog teksta u objavljenom članku. Kvalitet dostavljenog materijala direktno utiče na kvalitet objavljenih radova, tako da FBIM može zahtevati od autora da dostave slike, grafikone i dijagrame višeg kvaliteta. Sve datoteke sa slikama moraju biti imenovane sa "Slika" i broj, na primer, Slika_1, Slika_2 itd.
  • Sve slike mogu biti rađene u koloru i kao takve biće publikovane u elektronskoj, onlajn, verziji časopisa FPIB Transactions.
  • Štampana verzija časopisa biće štampana kao crno-bela, pa se autori umoljavaju da provere kako njihovi radovi izgledaju štampani na laserkom, crno-belom štampaču.
  • Sve linije moraju da imaju debljinu od najmanje 0,1 mm (0,3 pt).
  • Skenirane slike treba da budu skenirane u rezoluciji od najmanje 600dpi, a preporučuje se rezolucija od 1200 dpi.
  • Kao font za natpise slika koristiti Calibri ili Arial kurzivom (Italik).
  • Varijacija veličine fonta unutar ilustracija treba da bude minimalna (razlika veličine slova treba da bude unutar 2 – 3 mm ili 6 – 9 pt).
  • U cilju povećanja jasnosti, autor(i) treba da izbegavaju efekte kao što su senčenje, prikazivanje slova kao kontura itd.
  • Naslovi i nazivi ne treba da budu prikazani u ilustracijama.
FBIM Transactions ne obezbeđuje usluge prevođenja na engleski jezik
Radovi objavljeni na srpskom (ili srodnim jezicima), pored Rezimea, sadrže i apstrakt na engleskom jeziku. Od autora se očekuje da priloženi apstrakt bude kvalitetno urađen. FBIM Transactions od autora ne zahteva da dostavljaju profesionalno preveden tekst, ali preporučuje da tekst bude preveden od strane osobe kojoj je engleski jezik prirodni jezik izražavanja. Jezički korektno napisan rad može da omogući bržu i jednostavniju recenziju rada i njegovo brže publikovanje.

Saglasnosti i odobrenja
Autori koji žele da u svoj rad umetnu slike, tabele, grafikone ili pasuse teksta koji su ranije već objavljivani na nekom drugom mestu (časopis, zbornik radova itd.), ukoliko ne raspolaže autorskim pravom na njih, mora da obezbedi i uz prijavu rada dostavi saglasnost za publikovanje od vlasnika autorskog prava na dati materijal. Svaki materijal dostavljen u FBIM Transactions, bez takve saglasnosti, smatraće se autorovim delom.

Prenos autorskih prava
Prijavljivanjem rada, autor/i prenosi/e sva autorska prava na članak izdavaču, FBIM Transactions. Drugim rečima, autor/i odobrava/ju ekskluzivno izdavaču da publikuje i distribuira prihvaćeni rad. Na ovaj način se obezbeđuje maksimalna zaštita i diseminacija informacija prema Zakonu o autorskim pravima.
U okviru ovog prenosa autorskog prava autori mogu:
 • upotrebiti rad kao osnovu za buduće publikacije
 • slati kopije rada kolegama
 • predstavljati rad na konferencijama ili skupovima i davati kopije rada prisutnima
 • koristiti drugu ili proširenu verziju rada za buduće publikacije
 • napraviti kopije rada za ličnu upotrebu i obrazovne svrhe
 • arhivirati rad u institucionalnom repozitorijumu
 • koristiti grafikone, dijagrame, i statističke podatke za buduće publikacije
 • postaviti rad na laboratorijskom ili institucionalnom sajtu
 • koristiti rad za obrazovne svrhe
 • postaviti dopunske materijale iz rada u institucionalnom repozitorijumu
 • postaviti kopiju rada u elektronske arhive ili koristiti ga kao materijal koji će dati studentima kao materijal za učenje
 • uključiti rad u buduće radove, disertacije ili teze
 • usmeno prezentovati rad
 • koristiti rad u kompilacijama radova ili u okviru sabranih dela
 • proširiti rad do nivoa poglavlja knjige ili knjige
 • zadržati patentni prava za procese i procedure sadržane u radu

Korektura - Proofreading
Posle donošenja odluke da će članak biti publikovan FBIM Transaction će dostaviti autoru zaduženom za korespodenciju obrađeni članak, kako bi autor mogao da prokontroliše da li je pri obradi članka došlo do nekih nepravilnosti. Takođe, autor zadužen za korespodenciju treba da proveri tačnost i kompletnost teksta, tabela i slika. Svaka eventualno uočena nepravilnost mora da bude notirana i dostavljena Uredništvu. Svaka značajnija promena može biti učinjena isključivo uz saglasnost Urednika. Posle onlajn publikovanja izmene rada nisu moguće, osim u obliku Errata - Spisak štamparskih grešaka.

To switch to English, click the icon


To switch to English, click the icon